Otoko wa tsurai yo: Torajiro haibisukasu no hana tokubetsu-hen

1997 [JAPANESE]

Comedy / Drama

Plot summary


Uploaded by: FREEMAN

Director

Top cast

720p.BLU 1080p.BLU
981.29 MB
1280*534
Japanese 2.0
NR
23.976 fps
1 hr 46 min
P/S 3 / 7
1.78 GB
1920*802
Japanese 2.0
NR
23.976 fps
1 hr 46 min
P/S 4 / 18

Movie Reviews

Reviewed by / 10

Read more IMDb reviews